Regulamin sklepu

 • 1.  Postanowienia ogólne 
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.poduchowo.pl  prowadzony
  jest przez MORISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM,
  kod pocztowy 63-400, przy ul. PARTYZANCKA 34, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy W Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, NIP 622-282-68-21, REGON 384456886, KRS: 0000805620 , adres poczty elektronicznej: bok@poduchowo.pl,  numer telefonu kontaktowego: (+48) 514 387 651, w dalszej treści niniejszego Regulaminu zwany „Sprzedawcą” lub zamiennie „poduchowo.pl”.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających
  ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży (za wyjątkiem postanowień skierowanych wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.
 4. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
 5. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowane
  w konkretnym przypadku stanowią inaczej.
 6. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Klient – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę
  na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 8. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Newsletter – Usługa elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji
  o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach na podany przez Klienta adres e-mail,
  za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newsletter określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych
  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 123 ze zm.).
 13. Sklep internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem internetowym: www.poduchowo.pl
 14. Sprzedawca – MORISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM,
  kod pocztowy 63-400, przy ul. PARTYZANCKA 34, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy W Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, NIP 622-282-68-21, REGON 384456886, KRS: 0000805620 , adres poczty elektronicznej: bok@poduchowo.pl,  numer telefonu kontaktowego: (+48) 514 387 651 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) 
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia jedynie dodanie produktu do koszyka na stronie internetowej.
 16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 • 2.  Obowiązki Stron
 1. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi dostępne dla Klientów:
 2. możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści marketingowych;
 4. możliwość przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Sklepu;
 5. Newsletter.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 7. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych (poprawność danych leży po stronie Klienta);
 8. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta;
 9. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 10. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 11. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
 12. niepodejmowania działań obejmujących w szczególności rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczonych / opublikowanych przez Sprzedawcę.
 13. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług można składać pisemnie na adres: ul. PARTYZANCKA 34, ,63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@poduchowo.pl
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli czas potrzebny
  na rozpatrzenie reklamacji będzie dłuższy zna skutek niezależnych od Sprzedawcy okoliczności – Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

 • 3.  Zawieranie Umowy Sprzedaży  
 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób i kolejno:
 5. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie danych tzw. firmowych, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.
 7. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
 8. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 9. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 10. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. 
 11. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych,
  w celu dokonania płatności.
 12. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail
  z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 13. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
 14. Potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
 15. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.
 16. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y).
 17. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego,
  w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia (zapłaconej ceny) na rzecz Konsumenta.
 18. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty powstałe na wyraźne życzenie Klienta. O łącznej Cenie
  wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 • 4.  Płatności  
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi poniżej wskazane sposoby płatności:
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; Bank : Alior Bank , Nr rachunku : 88 2490 0005 0000 4520 5366 2521
 3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (Przelewy24 , Stripe Payments, PayPal), zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego; umożliwiające płatności : karta kredytowa, BLIK,  szybki przelew
 4. Dostępne formy płatności, w tym aktywne płatności online obsługiwane przez bramki płatnicze:- Przelewy24 - blik, karta płatnicza, przelew bankowy- przelew tradycyjny- Stripe Payments- ekspresowa forma płatności - obsługiwana przez PayPal lub ApplePay

 

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Formy płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć
  od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte. 
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając stosowną wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3-dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej
  przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 
 4. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

 

 • 5.  Dostawa Produktu/ów 
 1. Dostawa Produktu/ów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu/ów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu
  są wskazywane Klientowi w zakładce „Czas i koszty dostawy”. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu.
 3. Przesyłka kurierska odbywa się operatorem - kurierem wybranym przez Sprzedającego na podstawie gabarytu paczki ;

          Kurier Pocztex 

Koszty wysyłki determinowane są wagą i gabarytem paczki:

Cennik paczek dla Kuriera Pocztex : (cena brutto z wliczoną kwotą paliwową)

 1. Gabaryt S Kurier → Kurier Punkt → Kurier65 x 40 x 9 do 20 kg - 12,53 zł
 2. Gabaryt M Kurier → Kurier Punkt → Kurier65 x 40 x 20 do 20 kg 13,27 zł
 3. Gabaryt L Kurier → Kurier Punkt → Kurier65 x 40 x 42 do 20 kg - 14,13 zł
 4. Gabaryt XL Kurier → Kurier Punkt → Kurier70 x 60 x 60 do 20 kg - 23,73 zł
 5. Gabaryt 2XL Kurier → Kurier Punkt → Kurierdo 30 kg - 33,57 zł30 do 50 kg - 33,57 zł
 6. Gabaryt S Punkt → Punkt Kurier → Punkt65 x 40 x 9 do 20 kg - 11,80 zł
 7. Gabaryt M Punkt → Punkt Kurier → Punkt65 x 40 x 20 do 20 kg - 12,53 zł
 8. Gabaryt L Punkt → Punkt Kurier → Punkt65 x 40 x 42 do 20 kg - 12,53 zł
 9. Gabaryt XL Punkt → Punkt Kurier → Punkt70 x 60 x 60 do 20 kg - 22,99 zł

    4.  Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

    5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki 

 1. przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 2. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 3. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
 4. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 • 6.  Reklamacja Produktu/ów
 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionego Produktu / zamówionych Produktów.
 3. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
  są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Partyzancka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. 
 5. W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 6. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 7. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad
  albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
  od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 • 7.  Gwarancja
 1. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu Internetowego.

 

 • 8.  Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.poduchowo.pl  . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pisemnie na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres: bok@poduchowo.pl  przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego
  na stronie internetowej pod adresem: www.poduchowo.pl  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany
  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący ponosi koszty odesłania Produktu/ów do Sprzedawcy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 9.  Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta / Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z usługi Newsletter.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

 • 10.  Postanowienia końcowe 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym
  dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  Po dokonanej zmianie, nowe brzmienie Regulaminu opublikowane zostanie na stronie internetowej www.poduchowo.pl  z nową datą. 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ


I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony
internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania
ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz
akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy
zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej
należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą
być one zastrzeżone znakami towarowymi.
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej,
utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji
lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie
działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący
adres email: bok@poduchowo.pl.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie
internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela
strony internetowej;
2. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej
umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej
3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór
zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

2/11
4. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie
zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer
telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony
internetowej;
5. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma
prawo polskie;
6. STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: www.poduchowo.pl, służące do
świadczenia usług elektronicznych;
7. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
8. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych
warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania
ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na
stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji,
jak również obsługi klienta;
9. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową,
mianowicie: Morisson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy:
Partyzancka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział IX Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000805620, NIP: 622-282-68-21;
10. WYSZUKIWARKA - bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona
Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych
ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy
użyciu filtrów).

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie
z poniższymi Ogólnymi warunkami.
2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji
dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów
informacyjnych.
3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie
internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

3/11

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki
internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia
końcowego Użytkownika.
2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować,
drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość
niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach
niekomercyjnych;
b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw
autorskich lub dane dotyczące autora treści.
3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii,
stanowiących część strony internetowej.
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu
przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób,
zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia
im jakiejkolwiek szkody;
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści
niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych
lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również
jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania
lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie
trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie
z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody

4/11
komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na
funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego
albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

V. COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
(dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie
Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona)
oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych
i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych
potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego
urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne
tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu
przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po
powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas
zachowywane przed dłuższy czas.
4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
Właściciela.
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies
zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies
lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
pełne korzystanie ze strony internetowej.

5/11
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,
aby strona zapamiętała, że ​Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę
internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,
którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej
pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości
diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta
ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy
strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

VI. PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego
Facebook.
2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka.
Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę
internetową ze swojego adresu IP.
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim
profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet
w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest
w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych
i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook

6/11
nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących
prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio
z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące
przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się
wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np.
Twitter, Google+ albo LinkedIn).
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach
służących do udostępniania informacji na danej platformie.
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej
w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu
społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik
odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu
społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii,
w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika.
Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki
strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na
temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich
z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych
wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania
m.in. statystyk strony.
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony,
Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili
Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym
informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze
dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników.
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby
generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów
społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do
poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych

7/11
z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz
o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są
podane wyłącznie w celu informacyjnym.
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące
się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. NEWSLETTER

1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail
lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz
marketingowych, drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.
2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS,
Właściciel informuje Użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach,
promocjach czy wyprzedażach.
3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera,

klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-
mail na adres: bok@poduchowo.pl.

X. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny
formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując
ich wysyłkę do Właściciela.
2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na
przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych
osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu
wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

8/11

XI. FORMULARZ REJESTRACJI

1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe,
aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej
i utworzyć swoje Konto.
2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową,
będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.
3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi
osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w
późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych
lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej.
4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych
oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych
osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.

XII. WYSZUKIWARKA

Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej szukanych informacji,
wpisując w wyszukiwarce, umieszczonej na stronie internetowej, hasło, którego
szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, niż zapoznawanie
się z treścią całej strony internetowej, w poszukiwaniu tego, po co Użytkownik
pojawił się na stronie internetowej.

XIII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi,
prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi
z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na
stronie internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe
Właściciela.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie
może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani
w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie
w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych,

9/11
marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie
elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XIV. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na
temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika
lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,
znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu
pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed
podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność
gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści,
w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy
złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej,
w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,
nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności
informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na
siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej
wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze,
moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu
zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone
na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi
utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest
z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie
internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji

10/11

lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii
zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się
niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu,
proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ
istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej
i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XVI. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część
Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne
lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych
warunkach.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie
postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie
prawnym.

XVII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą
umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony
internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne
porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych
Ogólnych warunków.

XVIII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania
modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich
obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej,

11/11
które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że
inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków,
o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat
o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją
zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XIX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać
w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym
(zapis na sąd polubowny).
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający
z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje
się siedziba Właściciela.

XX. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się
odpowiednio następujące ustawy:
a. ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1648, ze zm.);
b. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.);
c. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze zm.);
d. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1360, ze zm.);
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.